Olağanüstü Bir Gece

[PDF] Olağanüstü Bir Gece | by ☆ Stefan Zweig İlknur İgan - Olağanüstü Bir Gece, Ola an st Bir Gece Ola an st Bir Gece se kin bir burjuva olarak rahat ve tasas z varolu unu s rd r rken giderek duyars zla an bir adam n hayat ndaki d n t r c deneyimin hik yesidir S radan bir Pazar g n n at yar lar nd|[PDF] Olağanüstü Bir Gece | by ☆ Stefan Zweig İlknur İgan, Olağanüstü Bir Gece, Stefan Zweig İlknur İgan, Ola an st Bir Gece Ola an st Bir Gece se kin bir burjuva olarak rahat ve tasas z varolu unu s rd r rken giderek duyars zla an bir adam n hayat ndaki d n t r c deneyimin hik yesidir S radan bir Pazar g n n at yar lar nda ge irirken belki de ilk kez burjuva ahlak ndan saparak su i ler B ylece yeniden hissetmeye ba lad n k t c l ve ate li hazlar olan ger ek bir insan oldu unuOla an st Bir Gec

 • Title: Olağanüstü Bir Gece
 • Author: Stefan Zweig İlknur İgan
 • ISBN: 9786053326090
 • Page: 205
 • Format: Paperback

[PDF] Olağanüstü Bir Gece | by ☆ Stefan Zweig İlknur İgan, Olağanüstü Bir Gece, Stefan Zweig İlknur İgan, Ola an st Bir Gece Ola an st Bir Gece se kin bir burjuva olarak rahat ve tasas z varolu unu s rd r rken giderek duyars zla an bir adam n hayat ndaki d n t r c deneyimin hik yesidir S radan bir Pazar g n n at yar lar nda ge irirken belki de ilk kez burjuva ahlak ndan saparak su i ler B ylece yeniden hissetmeye ba lad n k t c l ve ate li hazlar olan ger ek bir insan oldu unuOla an st Bir Gec [PDF] Olağanüstü Bir Gece | by ☆ Stefan Zweig İlknur İgan - Olağanüstü Bir Gece, Ola an st Bir Gece Ola an st Bir Gece se kin bir burjuva olarak rahat ve tasas z varolu unu s rd r rken giderek duyars zla an bir adam n hayat ndaki d n t r c deneyimin hik yesidir S radan bir Pazar g n n at yar lar nd

[PDF] Olağanüstü Bir Gece | by ☆ Stefan Zweig İlknur İgan - Olağanüstü Bir Gece, Ola an st Bir Gece Ola an st Bir Gece se kin bir burjuva olarak rahat ve tasas z varolu unu s rd r rken giderek duyars zla an bir adam n hayat ndaki d n t r c deneyimin hik yesidir S radan bir Pazar g n n at yar lar nd

 • [PDF] Olağanüstü Bir Gece | by ☆ Stefan Zweig İlknur İgan
  205 Stefan Zweig İlknur İgan
Olağanüstü Bir Gece

About “Stefan Zweig İlknur İgan

 • Stefan Zweig İlknur İgan

  Stefan Zweig was one of the world s most famous writers during the 1920s and 1930s, especially in the U.S South America and Europe He produced novels, plays, biographies and journalist pieces Among his most famous works are Beware of Pity, Letter from an Unknown Woman and Mary, Queen of Scotland and the Isles He and his second wife committed suicide in 1942.Zweig studied in Austria, France, and Germany before settling in Salzburg in 1913 In 1934, driven into exile by the Nazis, he emigrated to England and then, in 1940, to Brazil by way of New York Finding only growing loneliness and disillusionment in their new surroundings, he and his second wife committed suicide.Zweig s interest in psychology and the teachings of Sigmund Freud led to his most characteristic work, the subtle portrayal of character Zweig s essays include studies of Honor de Balzac, Charles Dickens, and Fyodor Dostoyevsky Drei Meister, 1920 Three Masters and of Friedrich Hlderlin, Heinrich von Kleist, and Friedrich Nietzsche Der Kampf mit dem Dmon, 1925 Master Builders He achieved popularity with Sternstunden der Menschheit 1928 The Tide of Fortune , five historical portraits in miniature He wrote full scale, intuitive rather than objective, biographies of the French statesman Joseph Fouch 1929 , Mary Stuart 1935 , and others His stories include those in Verwirrung der Gefhle 1925 Conflicts He also wrote a psychological novel, Ungeduld des Herzens 1938 Beware of Pity , and translated works of Charles Baudelaire, Paul Verlaine, and mile Verhaeren.Most recently, his works provided inspiration for the 2014 film The Grand Budapest Hotel.

217 thoughts on “Olağanüstü Bir Gece

 • Bir kez kendini bulmu olan ki inin bu yery z nde yitirecek bir eyi yoktur art k Ve bir kez kendi i indeki insan anlam olan b t n insanlar anlar


 • Ola an st Bir Gece, se kin bir burjuva olarak rahat bir hayat s rd r rken giderek duyars zla an bir adam n hayata tekrar tutunmas n n hikayesidir Kendi deyimi ile donukla makta olan, hi bir ey hissetmeyen bu adam s radan bir g nde hi hesaplamadan bir su i ler Ve bu su la birlikte yeniden hissetmeye ba lad n , ya ad n hisseder Zweig, duygular ylesine b y k bir h nerle e ip b k yor ki okurken ger ekten mest oluyorum her defas nda K sac k bir zaman diliminin, hi hesaplanmam k c k bir olay n bir ins [...]


 • O geceden arkada lar m n hi birine s z etmedim i imin bir zamanlar ne kadar l oldu unu asla bilmediler, imdi nas l i ek a t m da asla anlamayacaklar Okumas zor olsa da, olduk a anlaml bir kitapt.


 • Son sayfalara kadar ortalama, hatta ortalama alt bir kitap okudu umu d n yordum Karakteri nedense sevemedim, itici buldum San r m burjuva bunal mlar n okumay pek sevmiyorum Aylak Adam da da b yle d nm t m Son sayfalara geldi imdeyse t pk karakter gibi ben de bir ayd nlanma, huzur hissettim Bunun sebebi Zweig in nak i ler gibi betimledi i adam derinlemesine hissetmem olabilir Ama as l sebebin d nyevi i lere bo uldu um u g nlerde b yle bir ayd nlanmaya ihtiya duymam oldu unu d n yorum Maddiyatta k [...]


 • 69 Sayfa konsantre edebiyat Ziplenmi Al bunu klas re kart bir raf dolusu kitap eder Tabii ki zip ifresini bilmek gerek Kendisi de diyor zaten kitab n sonunda Zweig karakterin a z ndan Bu sat rlar ba kalar n n eline ge erse de bu olas l k beni hi korkutmuyor ve zm yor nk yle bir an n b y s n tatmam olan biri, tek bir gece i inde ya anan ve g r n rde birbirleriyle hi ilgisi olmayan b ylesine tesad fi olaylar n neredeyse s nm bir hayat bir b y gibi yeniden ate leyebilece ini alt ay nce ben ne kadar [...]


 • Bir kez kendini bulmu olan ki inin bu yery z nde yitirecek bir eyi yoktur art k Ve bir kez kendi i indeki insan anlam olan b t n insanlar anlar.


 • kendi bilin li duygusuzlu umla aras nda bir kan karde li i hissetti im i in bu hesapl ve k t c l ehveti ba kalar nda g rmekten nefret ederdim ADAMIN SANK PS K G C VARMI DA S ZL R NTGEN EK YORMU G B Bi duyguyu 4 kelimelik zincirleme isim tamlas yla yaz yor Bi de psikolojik hikaye, hey yavrum hey.Kitab n bendeki tek s k nt s , daha nce Zweig okudu umda ne yazarsa yazs n hissederdim, duygudurumlar n i inde y zerdim Bunda yle olmad ancak yine de aq bunu da m d nd n yani demeden alamad m kendimi Yavr [...]


 • nan lmaz bir ruh hali tasviri, kendimi fazlas yla kapt rd m okurken Aradan epey zaman ge mesine ra men hala da etkisinden kurtulabilmi de ilim D nem tasviri, kent tasviri falan evet ok de erli ama karakter tasvirinin bu denli ba ar l olan , san r m sonu intihar olan bir yazar n kaleminden kabiliyor • Okumay g nler nce bitirip okudu umu i aretlememi im Ger ekten ya land m galiba.Zweig le Bilinmeyen Bir Kad n n Mektubu kitab yla tan t m Kitab okudu umda nas l sevdi imi hat rlay nca yeni y la da bir Zweig le girmeye karar verdim Kitap umdu umdan daha g zeldi Kaleminin g c asla sizi hayal k r kl na u ratm yor Bir rp da okunup bitiyor E sen 9 g nde okumu sun dedi inizi duyar gibiyim Dedim ya, bitirdi imi i aretlemeyi unutmu um Neyse, kitapta en sevdi im k s mla sonland ray m bu yorumu bari O gece [...]


 • Okumaya ba lad ktan hemen sonra kitap beni i ine hapsetti, lk on sayfa da kitab sevdi ime karar vermi tim, kitab n ba ndan kalmak zorunda kalmasam tek oturu ta okurdum muhtemelen nk sayfalar yle g zel kay p gidiyor ki ne oldu unu anlam yorsunuz bile Okurken ba karakterle zde le tim, ad n bile hat rlam yorum ama kitaptaki her ya anan zihnimde canl , sanki ben ya am m gibi Okurken kendimden ok ey buldum kitapta ve kendi i sel yolculu uma da kt m, tek z nt m yolculu umun yetmi sayfa kadar k sa olma [...]


 • Stefan Zweig hastas san yordum kendimi ama bu kitapla bar amad m sebebi de Allah affetsin ana karakteri Ajda Pekkan a benzetmemden kaynakl kitaba tutunamama Ya imdi ana karakterimiz zengin falan hayat sorgulam yor bile yle ya ay p gidiyor ama ok s k lm ,herhangi bir duygu hissedemiyor yani bundan yak n yor Sonra kendini birden d k s n f diye adland r lan insanlar n i inde buluyor tamamen olaylar zinciri kaynakl nsanlara tam olarak yle bak yor i te tam bu noktada Ajda Pekkan dile geliyor beynimde [...]


 • A k as kitab n ba nda bana ok inand r c gelmeyen klasik bir burjuva bunal m ilerleyen sayfalarda Zweig in ustaca anlat m yla sizi bir anda i ine ekmeyi ba ar yor Pazar g n kahvenizi al p tek seferde okumal k t rden ok ba ar l bir eser Favori k sm mla da noktalamam gerekirse Bir kez kendini bulmu olan ki inin yery z nde kaybedecek bir eyi yoktur art k Ve bir kez kendi i indeki insan anlam olan b t n insanlar anlar.


 • Bir kez kendini bulmu olan ki inin bu yery z nde yitirecek bir eyi yoktur art k.Ve bir kez kendi i indeki insan anlam olan,b t n insanlar anlar Sevin duyabiliyor muyum O halde ya yorum.Stefan Zweig n romanlar n birbiri ard na de il,araya ba ka romanlar serpi tirerek okumal y z ki,bir sonraki roman n tad n daha ok alabilelim pasta st ne pasta yemenin pastan n tad n ka rabildi i gibi. • Zweig in di er kitaplar ndan daha farkl bir kitap oldu unu hissettirdi eser bana Tam olarak bu fark n ad n koyamad m ama san r m mekan betimlemelerinin daha fazla olmas ve eserin kendisine ait olmamas ba l ca etmenlerdi Eser asl nda ehit d en bir askerin masas nda m h rlenmi bir paketin i inde bulunan notlar n bir derlemesi olarak kar m za k yor Yine de psikoloji anlam nda bence okunmas gereken eserlerden birisi diyerek spoiler vermeden eseri tavsiye edebilirim K sa bir al nt Bir kez kendini bul [...]


 • O geceden arkada lar m n hi birine s z etmedim i imin bir zamanlar ne kadar l oldu unu asla bilmediler, imdi nas l i ek a t m da asla anlayamayacaklar Bundan daha tesini yazabilece imi sanm yorum nsan n kendini ke if an kelimelere s ar m onu da bilmiyorum ama Zweig s d rm Kay p ocuksu ne enin bitkin ruhlara nas l ses getirdi ini ancak ya ayan bilir Y llanm hisler, g n y z ne kt nda karanl a al maya al an g z kapa misali k p rdan r da, bir ki i bile fark etmez bunu.


 • Herkes ciltlik bir roman yazabilir Tek gereken, hayat ve edebiyat konusunda tam bir cehalettir Stefan Zweig okurken akl mda nlay p durdu Oscar Wilde n ger ekten ona m ait yoksa de il mi bilemesem de bu s z Bu kadar k sa ve z yazabilmek i in hayat ve insanlar zm olmak gerekir Ve hayat ve insanlar zen biri i in edebiyat bilmecesinin zorlu u s z konusu bile olamaz T m s rlara vak f olmu , her labirentin k n daha girmeden bilen biri gibi Zweig Be y ld z. • Stefan Zweig tek bir gece ile sars lan ve kendi i ini a p g rmeye ba layan 36 ya ndaki bir adam n kelimelerini sunuyor bize Beni b rakan insanlar,gelen ve giden kad nlar oldu,her defas nda odada oturmu cam n d ndaki ya muru seyreden biri gibi hissettim kendimi do rudan yak n mda olan eylerle bile aramda camdan bir duvar vard ve kendi irademle onu y kacak g c bulam yordum.


 • Beni d veceksiniz herhalde, evet Kesinlikle d veceksiniz imdi bu k z Zweig lara neden b yle puan veriyor diyeceksiniz, napay m ya, ooovv m kemmel kesinlikle okumal s n zzz gibi gelmiyor bana Sadece be enebilece inizi umarak tavsiye edebilirim o kadar.Bilinmeyen Bir Kad n n Mektubu ve Bir Kad n n Ya am ndan Yirmi D rt Saat ten sonra okudu um bir kitap oldu Ola an st Bir Gece Gerek kapa ndan gerekse konusundan benim en merak etti im kitapt Beklentim de nedense y ksekti Belki de bu y zden b yle bir [...]


 • Hi ama hi bir zaman, binlerce insanla birlikte dalgaland m, d rt bir yan mdan s cakl kla ve s zc klerle kucakland m, ama yine de bu dolgunlu un ak ndan kopuk oldu um u anki kadar b y k bir payla ma, bir insan yak nl ihtiyac duymam t m Denizde susuzluktan len biri gibiydim b Her kitab ayr bir d nya , ayr bir hisler silsilesi Yine hayran b rakt kendine.

 • nk sadece kendi kaderlerini bir gizem olarak ya ayabilenlerin ger ek anlamda ya ad klar na inan yorum Hepi topu 69 sayfa, mis yk Tavsiye.


 • lk kez iyili in ve k t l n insan n i inde yaratabilece i haz ad na ne varsa hepsini hissettim, fakat benim nerelere vard m asla bilemeyeceksiniz, beni asla tan yamayacaks n z Ey siz insanlar, siz benim s rr m nereden bileceksiniz DAHA OK KONU STAT


 • Ruh z mlemesi konusunda nirvanaya ula m olabilir Zweig Onun kendisini hikayelerinde yazd karakterde kaybetmesine, eritmesine ve ona kar mas na hayran m.


 • Zweig n bu yetmi sayfal k uzun yk s , hi de a rt c olmadan yine beni hayran b rakt yazara Kitap ba ndan sonuna kadar tek bir karakterin ruhsal dalgalanmalar n ve bu hallerin onun hayat zerindeki etkisini, karakterin kendi a z ndan veriyor size Ke ke ben de kendimi bu kadar net a klayabilsem dedirtiyor okuyucuya ster istemez kitab n tek karakteriyle birlikte s r klenip gitmek, onun hayat na kar mak ve ayn zamanda kendinizi de sorgulayarak hayat n zda kafan za takt n z ne var ne yoksa hepsini masa [...]


 • Stefan Zweig in y llar y llar evvel yazd novellalar yk c l kte ok nemli bir detay kafam za kaz mam za yetecek kadar sert Betimleme her eydir Duygusal betimlemeler, ortam n betimlemesi, karakter betimlemeleri Zweig, kendine has slubuyla yk c l k dersi veriyor her eserinde.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *